Analýzy rizik kontaminovaného území, průzkumné práce

 

Reference analýzy rizik
 

Analýzu rizik kontaminovaného území je doporučeno zpracovat

v případech, kdy

existuje podezření na:

 

 

 

• existenci závažného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod (tzv. závadný stav podle § 42 Vodního zákona)

 

 nebo

 

• na další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky životního prostředí, avšak nelze rozhodnout o nápravných opatřeních na základě jednoznačně prokázaného porušení legislativních norem.

 

Cílem analýzy rizika je komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika plynoucí z existence znečištění životního prostředí a na základě toho stanovit nápravná opatření.Model znečištění - ilustrativní mapa

V daných případech se pak analýza rizik stává rozhodujícím odborným podkladem pro proces eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.

 

Analýza rizika kontaminovaného území - staré ekologické zátěže životního prostředí obsahuje:

  • Přípravné práce pro zpracování analýzy rizika
  • Identifikace rizika, klasifikace
  • Kvantifikace rizika, přehled zdrojů znečištění
  • Určení priorit druhů rizika
  • Celkové zhodnocení rizika – pravděpodobnost vzniku škody jednotlivých složek životního prostředí s důrazem na člověka

Analýza rizik má časově omezenou platnost, protože vychází ze skutečností ověřených či známých v době zpracování. Pokud nastanou změny významně ovlivňující závěry analýzy rizik je potřebné při řízení činností na kontaminovaném území postupovat podle aktualizované analýzy rizik, která posuzuje především důsledky těchto změn.

Reference - rizikové analýzy

 

Analýza rizik | Analýza rizik - průzkumné práce | Analýza rizik - hodnocení |Analýza rizik - kontakt

Další služby a výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor:

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy | Čistírna odpadních vod