Hodnocení

Vyhodnocení prací analýzy rizik

Výsledky analýzy rizik jsou zpracovávány v závěrečné zprávě analýzy rizik podle závazné osnovy.
Ve zprávě jsou uvedeny všechny kapitoly, pokud jsou však některé z nich pro řešení problematiky v řešeném území irelevantní či nadbytečné, je tato skutečnost s odůvodněním uvedena místo textu příslušných kapitol.

Rozsah zpracovávaných údajů vyplývá z rozsahu řešené problematiky tak, aby byly postiženy všechny souvislosti a získány podklady potřebné ke zpracování analýzy rizik a návrhu doporučených opatření.

Závěrečnou zprávu o analýze rizik lze zpracovat pouze v případě dostatečného prozkoumání kontaminovaného území.

V závěrech tohoto hodnocení je důraz kladen na specifikaci míry nejistot a na návrh doplňkových průzkumných prací.

Aktualizovaná analýza rizik je zpracovávána obdobným způsobem jako analýza rizik. Vzhledem k tomu, že je zpracovávána v případech změn výchozích podkladů (často v návaznosti na realizované sanační práce), je možné při drobných změnách zpracovat pouze její zkrácenou verzi hodnotící nastalé změny a jejich důsledky. V tom případě však s ní musí být nakládáno jako s doplňkem dříve zpracované analýzy rizik a v rámci rozhodovacího procesu musí být oba materiály předkládány a posuzovány společně.

Základní přístup k hodnocení rizik

Hodnocení zdravotních rizik škodlivých látek v kontaminovaném prostředí:

Analýza zdravotních rizik – identifikace chemických látek v kontaminovaném území z hlediska možných zdravotních rizik.

Porovnání koncentrací identifikovaných škodlivých látek v kontaminovaném území se stanovenými limitními koncentracemi dle legislativních předpisů nebo s doporučenými standardy pro jednotlivé faktory životního a pracovního prostředí.

Odhad zdravotních rizik na základě reálných expozičních scénářů

Hodnocení zdravotních rizik musí být v souladu s aktuálními obecnými metodami pro hodnocení zdravotních rizik, které vycházejí ze současných poznatků. Nedílnou součástí hodnocení zdravotních rizik je slovní hodnocení, tj. objasnění významu predikovaných zdravotních rizik, včetně vyjádření nejistot hodnocení rizik.

V případě nedostatku základních dat pro odhad rizika (např. absence limitních koncentrací, nedostupnost toxikologických charakteristik nebo vysoká proměnlivost sledovaných parametrů v prostoru a čase) je potřebné tuto skutečnost uvést do hodnocení zdravotních rizik a v doporučených opatřeních uvést návrhy na doplnění dat nebo na stanovení kontinuálního hodnocení zdravotních rizik (např. pro pracovní prostředí).

Hodnocení ekologických rizik se aplikuje zejména v těchto případech:

Kontaminace ohrožuje podzemní a povrchové vody jako chráněné složky životního prostředí ve smyslu vodního zákona, tj. zejména chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zdroje podzemních a povrchových vod a jejich ochranná pásma, přírodní léčivé zdroje podle lázeňského zákona, citlivé a zranitelné oblasti, povrchové vody využívané ke koupání či vhodné pro život a reprodukci ryb a dalších vodních živočichů.

Kontaminace ohrožuje další zvláště chráněná území a ekosystémy.

Kontaminace zasahuje do stanovených nebo plánovaných prvků Územního systému ekologické stability.

Vznikla-li společenská poptávka na hodnocení ekologických rizik pro specifický případ.

Při hodnocení rizik dotýkajících se ekosystémů se stanovenými legislativními limity je hodnocení rizik vztahováno k těmto limitům a další specifická hodnocení se zpravidla neprovádí.

 Analýza rizik | Analýza rizik - průzkumné práce | Analýza rizik - hodnocení |Analýza rizik - kontakt